Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen
De elektronische webwinkel (“webshop”) van ‘Frederic's’, met vestigingseenheid te kortrijk 8500 (België), lange steenstraat 23 c, BTW BE0524.627.270, (hierna ‘frederic.be’) biedt haar klanten de mogelijkheid om artikelen uit het assortiment van frederics.be online aan te kopen. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment getoond op de webshop van frederics.be en elke internetaankoop die de klant plaatst via de webshop van frederic.be . Door het plaatsen van een bestelling op de webshop van frederics.be aanvaardt de klant dat deze voorwaarden als enig

Artikel 2: Prijs
Alle prijzen vermeld op de webshop zijn inclusief en exclusief BTW aangegeven. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk op de webshop frederics.be wordt omschreven. De bijhorende foto is illustratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod via de webshop van frederics.be staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen aangeboden via de webshop van frederics.be zijn zowel bestemd voor groothandel en horeca als voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus van frederics.be en de webshop van frederics.be met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoekt frederics.be de klant vooraf contact op te nemen met haar klantendienst (zie artikel 12). evafashion.be is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. frederics.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod op de webshop van frederics.be geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door frederics.be. frederics.be is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen en levering
De aankoop via de webshop van frederics.be komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van frederics.be voor de artikelen die op deze bevestigingsmail staan omschreven en voor zover deze artikelen nog in voorraad zijn.De artikelen moeten minimum 3 dagen voor afhaling besteld worden aangezien we alles vers maken! Behoudens anders aangegeven in de bevestigingsmail, moeten de artikelen zelf worden opgehaald in de winkel gelegen te Kortrijk,Lange steenstraat 23c . Deze leverdatum is evenwel louter indicatief en bindt frederics.be niet. Een overschrijding van de leveringstermijnen kan in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, vermindering van de prijs of op enige vorm van schadevergoeding in hoofde van frederics.be. De betaling geschiedt vooraf .Ook vermelden wij dat elk artikel die we verkopen sporen van melk, ei, gluten, noten ,kleurstoffen kan bevatten.Indien u vragen hebt over de allergenen in onze producten gelieve contact met ons op te nemen via mail of telefoon alvorens te bestellen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling van de prijs (in hoofdsom, kosten en intresten) door de klant, de exclusieve eigendom van frederics.be. Het risico wegens  beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de afhaling of levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van frederics.be te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 6: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming, moet binnen de 1 kalenderdag na de afhaling of levering schriftelijk worden gemeld aan de klantendienst van frederics.be (zie artikel 12 van deze voorwaarden), op straffe van verval van elk recht. Erna kunnen de gekochte goederen niet worden teruggenomen of vervangen worden.

Artikel 7: Garantie
De bepalingen van dit artikel 7 gelden enkel voor klanten die artikelen via de webshop van frederics.be aankopen in hun hoedanigheid van consument in de zin van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen:
a. Wettelijke garantie
Elk artikel getoond op de webshop van frederics.be is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen en de daarin voorziene wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de datum van afhaling of levering van dit artikel aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie, indien van toepassing, laat deze rechten uit de wettelijke garantie onverlet.
 

Artikel 8: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument in de zin van artikel VI. 45 e.v. (verkoop op afstand) van het Wetboek Economisch Recht artikelen via de webshop van frederics.be aankopen:

de consument heeft het recht aan frederics.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop tot 2 dagen voor de afhalingsdatum, zonder betaling van een boete .Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten tot 2 dagen voor  de afhaling of levering contact opnemen met frederics.be  via een schrijven of via een e-mail.   Erna zal frederics.be binnen de 14 kalenderdagen de betaalde sommen voor bestelde artikelen terugstorten.

Voormeld herroepingsrecht is niet van toepassing in de gevallen die expliciet bij wet zijn voorzien, met inbegrip van zonder hiertoe beperkt te zijn:
- bij levering van goederen die snel bederven of beperkt houdbaar zijn;

frederics.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om volgende artikelen niet terug te nemen dan wel hiervoor een verrekening te doen:
- gebruikte artikelen;
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die op wens van de klant zijn gemaakt;
 

Artikel 9: Over ons privacybeleid
frederics.be geeft veel om de privacy van de klant. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over de klant en het gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen deze gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Ons privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de webshop en de daarop ontsloten dienstverlening van evafashion.be. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20 december 2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over de klant door frederics.be worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt, met wie en onder welke wijze frederics.be de gegevens van de klant opslaat, hoe frederics.be de gegevens van de klant tegen misbruikt beschermt en welke rechten de klant heeft met betrekking tot de door de klant aan frederics.be verstrekte persoonsgegevens. .

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door frederics.be om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: frederics.be klantendienst
De frederics.be klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 476503456, via e-mail op info@frederics.be of per post op volgend adres: frederic's, lange steenstraat 23c, 8500 kortrijk, België.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden worden aangevuld door de verkoopsvoorwaarden zoals die ook vermeld staan op de website www.frederics.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden voor aankopen via de webshop frederics.be. frederics.be kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke bestelling na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten
frederics.be is en blijft de rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten, op alle teksten, commentaren, illustraties, beelden en andere informatie getoond op frederics.be en de klant verbindt zich er toe hierop geen inbreuk te maken.

Artikel 14: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen betreffende deze voorwaarden, op alle artikelen uit het assortiment van frederics.be getoond op www.frederics.be en op elke internetaankoop die de klant plaatst via de webshop van frederics.be, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling kortrijk bevoegd.

VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR BEDRIJVEN
 

Artikel 1
Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Artikel 2
De factuur wordt geacht door de schuldenaar aanvaard te zijn bij gebrek aan geschreven protest binnen de 8 dagen na de datum van verzending der factuur. Geen protest kan nog aanvaard worden na deze termijn.

Artikel 3
Op straffe van onontvankelijkheid dienen alle klachten betreffende zichtbare gebreken der koopwaar schriftelijk gedaan te worden binnen 3 dagen na levering der koopwaar, of binnen 3 dagen na ontvangst van de factuur wanneer het een koper betreft die voor het eerst kennis krijgt van deze verkoopsvoorwaarden. In geval van verborgen gebreken zijn we slechts gehouden tot het vervangen van de door ons geleverde koopwaar.

Artikel 4
Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 8% per jaar.

Artikel 5
We houden ons het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van iedere openstaande vordering op debiteur en ieder order of lopend contract te annuleren.

Artikel 6
Indien een factuur niet (volledig) betaald wordt binnen vermelde termijn (d.w.z. uiterlijk op de vervaldag van de factuur), sturen wij een eerste herinnering. Indien volledige betaling van de factuur uitblijft binnen 5 werkdagen na het versturen van de eerste herinnering, sturen wij een tweede herinnering. Voor het sturen van een tweede herinnering wordt € 15 excl. BTW administratiekosten aangerekend via een nieuwe factuur. Indien volledige betaling van de factuur wederom uitblijft binnen 5 werkdagen na het versturen van de tweede herinnering, sturen wij een derde en laatste herinnering. Voor het sturen van een derde herinnering wordt € 25 excl. BTW administratiekosten aangerekend via een nieuwe factuur, bovenop de herinneringskosten van € 15 excl. BTW voor de tweede herinnering. Indien volledige betaling van de factuur wederom uitblijft binnen 5 werkdagen na het versturen van de derde en laatste herinnering, geven wij uw factu(u)r(en) uit handen aan onze advocaat. Alle bijkomende kosten van deze procedure via onze advocaat zijn volledig voor rekening van de klant.

Artikel 7
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt - na vergeefse herinneringen zoals vermeld in artikel 6 - het schuldsaldo verhoogd met 8% met een minimum van € 125 en een maximum van € 2000, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, dit als forfaitaire schadevergoeding onverminderd alle kosten en de verwijlintresten, ten titel van conventioneel strafbeding (art. 1147 - 1152 B.W).

Artikel 8
De verkochte geleverde goederen worden slechts eigendom van de koper na volledige betaling van de prijs.

Artikel 9
Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaningen, zijn ten laste van de koper.

Artikel 10
Wij wijzen uitdrukkelijk de gedrukte condities af die voorkomen op brieven of documenten van onze klanten. De koper zal dus zijn eigen verkoopsvoorwaarden niet kunnen inroepen wanneer deze tegenstrijdig zijn met de onze. Iedere koper verklaart zich bij voorbaat akkoord met onze verkoopsvoorwaarden en door het feit dat de besteller ons zijn bestelling laat toekomen, verklaart hij dat hij kennis heeft genomen van onze verkoopsvoorwaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden in elk geval boven deze van onze leveranciers, onderaannemers en cliënten.

Artikel 11
De klant acht zich akkoord met de verkoopsvoorwaarden bij het plaatsen van een bestelling, zowel via onze website www.frederic.be als per e-mail of telefonisch.

Artikel 12
Elk geschil zal enkel behandeld worden door de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk, tenzij door frederic's uitdrukkelijk en schriftelijk een afwijking werd verleend.